Täältä näet kaikkien ryhmäliikuntatuntiemme kuvaukset:
kuinka kauan tunti kestää, mitä tunnilla tehdään, käytetäänkö välineitä sekä
minkätasoiselle liikkujalle tunti sopii.

Here you can see the descriptions of all group exercise classes:
how long the class lasts, what is done in the class, whether equipment is used and
what level of exercise the class is suitable for.

PILATES (55min)

Pilates tunti sopii esimerkiksi yhtälailla nivelvaivaiselle, kuin aktiiviliikkujallekin. Tällä tunnilla keskitytään mm. syvien tuki- ja ryhtilihasten vahvistamiseen, ryhdin ylläpitämiseen ja rangan liikkuvuuteen. Pilates vaikuttaa koko kehon lihaksiin – myös sellaisiin, joiden olemassaolosta et edes tiennyt! Välineinä tärkein on matto, mutta mahdollista hyödyntää myös pehmeää pilatespalloa.

A Pilates class is just as suitable for people with joint problems as it is for active people. In this lesson, we focus on e.g. for strengthening the deep supporting and postural muscles, maintaining the position and mobility of the spine. Pilates works the muscles of the whole body – even the ones you didn’t even know existed! The most important equipment is a mat, but it is also possible to use a soft pilates ball.

KUNTONYRKKEILY / BOXING (60min)

Kuntonyrkkeily-tunnilla yhdistetään koordinaatiokykyä, nopeutta ja kestävyyttä lyöntien lisäksi! Välineinä hyödynnetään mm. hanskoja sekä nyrkkeilysäkkiä. Tunnin mittaisella treenillä saat monipuolisesti sekä aerobista treeniä, että lihaskuntoharjoittelua.

The boxing class combines coordination, speed and endurance! Used equipment, e.g. gloves and punching bag. With an hour-long workout, you get a versatile aerobic and muscle fitness workout.

JOOGA / YOGA (60min)

Joogatunti on oiva keino huoltaa kehoa ja mieltä. Tunnilla tehdään fyysisiä ja henkisiä harjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja voimaa sekä rauhoittaa. Jooga sopii kaikille tasoon, kuntoon tai ikään katsomatta.

A yoga class is a great way to take care of your body and mind. The class includes physical and mental exercises, prepare for more flexibility and strength, and calm down. Yoga is suitable for everyone, regardless of level, fitness or age.

KAHVAKUULA / KETTLEBELL WORKOUT (60min)

Tällä tunnilla treenaillaan kahvakuulan/kahvakuulien kanssa! Saat tunnilla hien virtamaan, tuntumaa lihaksiin ja opittua uusia tekniikoita. Tälle tunnille osallistuvalla on hyvä olla jo jonkinlaista taustaa liikunnasta.

In this class we train with kettlebells! During the class, you will get the sweat flowing, feel the muscles and learn new techniques. It is good for those participating in this class to already have some kind of background in exercise.

HIIT+CORE (55min)

HIIT+CORE -tunti on kiireisen treenaajan unelmatreeni. Tässä treenissä lyhyet intervalliosuudet ja palautukset vuorottelevat. Tunti sopii parhaiten sinulle, joka olet harrastanut liikuntaa jo jonkin verran, mutta myös helpommat variaatiot liikkeistä on aina saatavilla. Välineitä hyödynnetään monipuolisesti, mutta kaikki liikkeet voit tehdä myös kehonpainolla!

The HIIT+CORE class is a busy trainer’s dream workout. In this workout, short interval sections and recovery alternate. The class is best suited for those of you who have been exercising for some time, but easier variations of the movements are also always available. The equipment is used in a variety of ways, but you can also do all the movements with body weight!

KUNTOJUMPPA + KEHONHUOLTO / EASY FULL BODY WORKOUT + STRETCHING (60min)

Puolet tunnista kuntoa ja kestävyyttä kohottava tunti ja puolet tunnista rauhallista kehonhuoltoa. Kokonaisuudessaan tunnille voi tulla pehmeällä lähestymisellä: kaikki voivat osallistua tälle tunnille! Välineitä hyödynnetään monipuolisesti, mutta sitäkin tärkeämpää on keskittyä hyvään ja hallittuun suoritustekniikkaan.

Half an hour of fitness and endurance training and half an hour of calm body care. Overall, you can come to the class with a soft approach: everyone can participate in this class! The tools are used versatilely, but it is even more important to focus on good and controlled performance technique.

KOKO KROPAN TEHOTREENI / FULL BODY WORKOUT (55min)

Koko kropan tehotreenissä tehdään kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmien sekä kuntoa kohottavia harjoitteita – nimensä mukaisesti. Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, mutta tunti on normaalia lihaskuntotuntia haastavampi. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, mutta monet liikkeet voi tehdä myös pelkällä kehonpainolla.

In the full body training, different muscle groups and fitness-enhancing exercises are performed holistically – as the name suggests. The class is suitable for many types of exercisers, but the class is more challenging than a normal muscle fitness class. The class makes use of different equipment in a versatile way, but many movements can also be done with just body weight.

LAJIKOKEILUT / SPORT TRIALS

Nyt pääset kokeilemaan ja oppimaan uusia lajeja laidasta laitaan!
Now you get to try and learn new sports from side to side!

KUNTOSALI TUTUKSI / GETTING TO KNOW THE GYM (60min) päivät: 19.1., 26.1., 2.2.

Osallistu Kuntosali tutuksi -tunnille, jos kuntosali on sinulle vielä vieras ja haluat oppia liikkeiden ja laitteiden oikeat käyttötavat. Tunnit pidetään AB-talon kuntosalilla. Rento ja hauska ilmapiiri yhdessä osaavan valmentajan kanssa auttavat sinut alkuun omatoimisen kuntosaliharjoittelun saralla.

Take part in the Get to know the gym class if you are still new to the gym and want to learn how to use the exercises and equipment correctly. The classes are held in the AB building’s gym. A relaxed and fun atmosphere together with a competent trainer will help you get started in the field of independent gym training.

TOIMINNALLINEN TREENI / FUNCTIONAL TRAINING (60min) päivät: 9.2., 16.2., 23.2.

Kehon liikuttaminen monipuolisesti, turvallisesti sekä mukavan haastavasti tapahtuu Toiminnallisella harjoittelulla! Tunnilla haastetaan kokonaisvaltaisesti eri lihasryhmiä voimallisesti sekä kuntoa kohottavilla harjoitteilla . Tunti soveltuu monenlaisille liikkujille, mutta tunti on normaalia lihaskuntotuntia haastavampi. Tunnilla hyödynnetään eri välineitä monipuolisesti, mutta monet liikkeet voi tehdä myös pelkällä kehonpainolla.

Moving the body in a versatile, safe and pleasantly challenging way is done with functional training! During the class, different muscle groups are comprehensively challenged with exercises that increase strength and fitness. The class is suitable for many types of exercisers, but the class is more challenging than a normal muscle fitness class. The class makes use of different equipment in a versatile way, but many movements can also be done with just body weight.

KEHO JA MIELI / BODY AND MIND (60min) päivät: 2.3., 9.3., 16.3.

Aika viedä ajatus tärkeimpiin: kehoosi sekä mieleesi. Tunnilla kehoa liikutellaan kevyesti mm. erilaisin dynaamisin ja staattisin venytyksin yhdessä ryhtiä vahvistavien liikkeiden kanssa. Kehoon ja mieleen keskittyminen tulisi kuulua jokaisen meidän jokaisen rutiiniin – liikuitpa tai et, tämä tunti on sinulle todellakin hyödyksi! Sopii kaikille liikkujille.

Time to take the thought to the most important: your body and your mind. During the class, the body is moved lightly, e.g. with various dynamic and static stretches together with posture-strengthening movements. Focusing on the body and mind should be part of the routine of each of us – whether you exercise or not, this class will really benefit you! Suitable for all active people.

ÄIJÄJOOGA / YOGA FOR MEN (60min) päivät: 23.3., 30.3., 13.4.

Nimensä mukaisesti miehille suunnattu oma Joogatunti! Jooga on oiva keino huoltaa kehoa ja mieltä. Tunnilla tehdään fyysisiä ja henkisiä harjoituksia, joiden tarkoituksena on lisätä joustavuutta ja voimaa sekä rauhoittaa. Jooga sopii kaikille tasoon, kuntoon tai ikään katsomatta.

As the name suggests, our own Yoga class for men! Yoga is a great way to take care of your body and mind. During the class, physical and mental exercises are performed, the purpose of which is to increase flexibility and strength and to calm down. Yoga is suitable for everyone, regardless of level, fitness or age.

JUOKSUKOULU / RUNNING SCHOOL (60min) päivät: 20.4., 27.4., 4.5.

Juoksu on monelle tuttu liikuntamuoto – siitä usein joko nautitaan tai inhotaan. Nyt voit oppia nauttimaan juoksusta! Juoksukoulussa keskitytään juoksun ehdottomiin hyötyihin oikean juoksutekniikan avulla vieläpä hauskalla ja piristävällä tavalla raittiissa ilmassa! Tunnin alussa yhteinen kokoontuminen AB-talon aulassa ja siitä ohjaajan johdolla juoksemaan.

Running is a form of exercise familiar to many – it is often either enjoyed or hated. Now you can learn to enjoy running! In the running school, we focus on the absolute benefits of running with the help of the right running technique, even in a fun and invigorating way in the fresh air! At the beginning of the lesson, a joint gathering in the lobby of the AB building and from there to run under the guidance of the instructor.

VAPAAPAINOHARJOITTELUN ALKEET / BASICS OF FREE WEIGHT TRAINING (60min) päivät: 11.5., 25.5., 1.6.

Tämä lajikokeilu tarjoaa edellytykset ja varmuutta vapaapainoharjoitteluun kuntosalilla. Pääosassa on levytangolla ja käsipainoilla tehtävät isot moninivelliikkeet. Vapaapainoharjoittelulla kehität voimaa, lihasmassaa ja kehon hallintaa. Tuntien aikana on tarkoitus harjoitella tekniikat, jotka mahdollistavat tuloksekkaan ja nousujohteisen harjoittelun.

This sport trial offers the conditions and certainty for free weight training in the gym. The main part consists of large multi-joint movements performed with a barbell and dumbbells. With free weight training, you develop strength, muscle mass and body control. During the lessons, the intention is to practice techniques that enable effective and upward-oriented training.

TANSSILLINEN / DANCE CLASS (60min) päivät: 8.6., 15.6.

Tanssillinen-tunti on energinen setti tanssia. Tunnilla tanssitaan tehokkaita mutta yksinkertaisia askelsarjoja mukaansatempaavaan musiikkiin. Tunnille voi osallistua, vaikka ei olisikaan aiempaa taustaa tanssista. Tähän tuntiin jää helposti koukkuun!

The dance class is an energetic set of dances. In the class, effective but simple step sequences are danced to captivating music. You can participate in the class, even if you have no previous background in dance. You can easily get hooked on this lesson!